• 4 whole-wheat pitas
  • 1 teaspoon chili powder
  • margarine spray